معرفی اساتید

دکتر حسن بشیری

دكتری آينده پژوهی، سيستمهای پيچيده

مدیر گروه


دروس: زبان تخصصی،تحلیل و طراحی سیستم ، مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی،روش پژوهش

مهندس محسن احمدوند

کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر دانشکده فنی دانشگاه تهران


دروس: معماری کامپیوتر، مدار منطقی ، انتقال داده، vhdl، الکترونیک دیجیتال ، مدار های الکتریکی