گالری مسابقات ACM بهار ۹۶

برگزاری مسابقات درون دانشگاهی ACM بهار 96

429730378_281680

تیم برگزیده ی اول

429924378_281959

تیم برگزیده ی دوم

431703080_75594

تیم برگزیده ی سوم

429704916_281911

تیم برگزیده ی سوم

430409655_104978
430412254_105053
430412756_104018
430516586_103998