مسابقه ی بازی های رایانه ای۱۳۹۰

مسابقه ی دروی دانشگاهی بازی های رایانه ای(1390)

IMG_4269
IMG_0081
IMG_0038
مسابقه1
مسابقه2
مسابقه3