چارت درسی

هر فرد در هر دوره آموزشی و هر رشته ای که وارد دانشگاه میشود از قبل برای وی یک روند آموزشی معینی تعیین شده است که بهتر است بر اساس آن چارت درس هایش را در هر ترم انتخاب کند.

چارت آموزشی علاوه بر عنوان درس های پیشنهادی برای هر ترم حاوی اطلاعات دیگری نیز است از قبیل تعداد واحد پیشنهادی برای هر ترم، دروس دارای پیش نیاز و هم نیاز، کد درس ها و… را داراست.

  • چارت برای ترم 1 تا 4 در هر دو نسخه یکسان میباشد.
  • چارت زیر بهترین حالت انتخاب واحد می باشد، سعی کنید ترتیب را رعایت کنید.
  • چارت توسط گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی همدان تهیه شده است.

چارت درسی مخصوص مهندسی کامپیوتر را میتوانید از زیر دانلود کنید