ثبت نام الیف کارت

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی همدان هر ساله ده ها فوق برنامه از قبیل دوره های آموزشی، کارگاه های تخصصی و به روز، سمینار های علمی، مسابقات تفریحی و مهارتی، جشن ها و اردو های علمی با هزینه مناسب برگزار مینماید. انجمن علمی مهندسی کامپیوتر همواره سعی در کمک به دانشجویان برای افزایش تخصص و ارتباط داشته است.

از این رو الیف کارت انجمن علمی مهندسی کامپیوتر برای کاهش هزینه ثبت نام در برنامه های انجمن علمی مهندسی کامپیوتر ایجاد شده که دانشجویان مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی همدان با پرداخت 99 هزار تومن(سایر رشته ها 149 هزار تومن) میتوانند الیف کارت را تهیه و در طول سال تحصیلی از تخفیف های 20 تا 50 درصدی استفاده کنند.

* کد خریداری شده مخصوص یک شماره دانشجویی میباشد و پس از پرداخت قابل تغییر نیست.

* الیف کارت بسیار به صرفه است و خرید الیف کارت به تمام دانشجویان پیشنهاد میشود. هزینه شرکت در دوره های مختلف برای دانشجویان تا حد زیادی به کاهش پیدا میکند.

* تعداد الیف کارت های موجود محدود میباشد.